3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení

23. 9. 2013 00:00

Algoritmická úloha je vlastně celý program. Jeho funkce. To vše však nelze vyjádřit jedním blokem ve vývojovém diagramu. Proto se úloha dělí na menší úlohy - podúlohy, které už jsme schopni zapsat. Algoritmická úloha je zadaná specifikací vstupních a výstupních dat. Pomocí těchto dat určujeme podmínku, co se má v algoritmu dosáhnout. Tyto data (vstupní a výstupní) označujeme jmény - identifikátory.

Podle druhu rozkladu dělíme:

  • Konjuktivní - řešení úlohy je získáno provedením všech podůloh
  • Disjunktivní - řešení je získáno provedením alespoň jedné podúlohy
  • Repetiční - řešení je získáno několikanásobným provedením alespoň jedné úlohy.

Pro řešení algoritmické úlohy se používá často Výraz. Výraz je předpis pro vykonání posloupnosti operací. Výraz obsahuje:

  1. Operandy - konstanta, proměnná, zápis funkce (sin, cos, ...), ...
  2. Operátory - aritmetické, relační, logické, ...
  3. Závorky - jenom kulaté -> pro přednost v počítání (plnění) výrazu

Vyhodnocení výrazu - je provedení všech operací předepsaných výrazem. Výsledkem je hodnota výrazu. Vyhodnocení se provádí zleva doprava s ohledem na prioritu operátorů a kulaté závorky

Priority operátorů

  1. zápis funkce, NOT
  2. /, *, MOD, DIV, AND
  3. +, -, OR
  4. <, >, <=, >=, =, <>, IN 

MOD - zbytek po celočíselném dělení -> 11 MOD 8 = 3

DIV - celočíselné dělení -> 11 DIV 8 = 1

Dále si také musíme říct, co je to proměnná. Je to místo v RAM pro uložení dat. Každá proměnná má jednoznačný identifikátor (jméno) a datový typ (integer, boolean, ...). Hodnota proměnné je dána obsahem paměťového místa (rozmezí hodnot).


V další lekci si řekneme něco o algoritmických konstruktech.

<-- Předchozí lekce - 2. lekce - Stavební prvky algoritmu Další lekce - 4. lekce - Algoritmické konstruktory -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování